Bağla
Türkçe Azerbaijani Russian

Conatan Livinqston adlı Qağayı

Yazıçı : Riçard Bax

Bu nǝdir?! Uşaqlar üçün yazılmış hekayǝmi, ibrǝtli povestmi, yoxsa motivasiya, ya da fǝlsǝfǝ kitabımı? Kitabı oxuyanlar bunu dǝqiq bilmǝsǝlǝr dǝ, bircǝ onu bilirlǝr ki, müǝllif m...
  • Marka Simurq
  • Məhsul Kodu7706
  • Anbardakı sayı5
  • Qiyməti 7,00 AZN
  • Çatdırılma vaxtı 48 saat
Səhifələrin sayı
7.00 AZN
İstək siyahıma əlavə edin Müqayisə edin
Təsvir

Bu nǝdir?! Uşaqlar üçün yazılmış hekayǝmi, ibrǝtli povestmi, yoxsa motivasiya, ya da fǝlsǝfǝ kitabımı? Kitabı oxuyanlar bunu dǝqiq bilmǝsǝlǝr dǝ, bircǝ onu bilirlǝr ki, müǝllif möhtǝşǝm bir ǝsǝr yaradıb; böyükdǝn-kiçiyǝ hǝr kǝsin oxuyub özünǝ bir pay götürǝcǝyi ǝsǝr. Yazılan vaxt (1970) kitabın çapından 18 nǝşriyyat imtina etmişdi, yalnız bir nǝş- riyyatın tǝrǝddüdlǝ çap etmǝsindǝn qısa müddǝt sonra isǝ kitab bir milyon ǝdǝd satılmışdı. Daha sonra sürǝtlǝ dünya dillǝrinǝ tǝrcümǝ edilǝn kitab beynǝlxalq bestsellerǝ çevrildi. Tǝsadüfi deyil ki, bu ǝsǝr “oxunulması vacib olan kitab- lar” siyahılarında ön sıralarda yer alır. Müǝllif Riçard Bax istedadlı miniatür rǝssam kimi, az sözlǝ çox dǝyǝrli vǝ vaxt keçdikcǝ bu dǝyǝri artan bir ǝsǝr meydana çıxarmaǧı bacarıb.
Bu kitab bir Qaǧayının mübarizǝ hekayǝsidir; mǝhdudiyyǝtlǝrlǝ, “olmaz”larla barışmayan, yalnız yemǝk üçün uçmaq istǝmǝyǝn, daim yüksǝklǝrǝ can atan vǝ nǝhayǝt buna nail olan bir Qaǧayının, hǝm dǝ hǝr birimizin daxilindǝ yaşayan gerçǝk Qaǧayının.
Əsǝri oxuduqdan sonra daha dǝniz kǝnarındakı qaǧayılara adi quş kimi baxa bilmǝyǝcǝksiniz, hǝmişǝ xoş hisslǝrlǝ Conatanı xatırlayacaqsınız vǝ hǝm dǝ onun sizǝ öyrǝtdiklǝrini.

Məhsul şərhləri (0)
 Bu məhsula şərh yaza bilərsiniz
Səs verin:
İzləmədə qalın

bookzone.az © 2023 | Bu sayt RGS Proqram təminatı® E-ticarət Yazılımı ilə hazırlanmışdır